REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

www.fizjokompleks.pl

Sprzedającym jest NOXCAD Adrian Bystrek z siedzibą pod adresem

ul. Tulipanowa 8 76-039 Stare Bielice NIP 4990566836

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: 509-604-171 lub

korzystając z adresu poczty elektronicznej:

info@fizjokompleks.pl

wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej

§ 1. Definicje

1.  Regulamin- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.Klient (Kupujący) -osoba fizyczna, osoba prawna, lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktów na stronie www na własny użytek.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie Internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia jako "Wysyłamy w 24h". Sprzedający dokłada wszelkich starań,
aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych bądź z zarezerwowanych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej
sytuacji telefonicznie bądź drogą mailową. W przypadku opłacenia przez kupującego niedostępnych towarów sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. 
5.Towar-rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży i usługa rezerwacji.
6.Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy sprzedającym, a kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W przypadku gdy Kupującym jest konsument
umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu  ustawy z dnia 30. 05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r. poz. 827)
7.Sklep Internetowy www.fizjokompleks.pl serwis Internetowy dostępny pod adresem www.fizjokompleks.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty.
8.Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9.Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

§ 2. Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem
2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi
o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
3. Towary oferowane przez sprzedającego są nowe.
4. Ceny produktów podawane na stronie www.fizjokompleks.pl są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.fizjokompleks.pl i dokonywania rezerwacji produktów z wykorzystaniem konta Klienta.

§ 4. Składanie Zamówienia

1. Złożenie zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego www.fizjokompleks.pl 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii w godzinach pracy.
2.W przypadku zamówienia telefonicznego kupujący jest zobowiązany podać konsultantowi przyjmującemu zamówienie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości a także  dane Kupującego czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy oraz numer telefonu. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia.
4. W przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon, w celu zawarcia umowy na odległość
sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
5. Na zamówione towary sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon) oraz rachunek bez vat. W przypadku faktury bez vat kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania zamówienia.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie Internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, a w szczególności numeru telefonu i adresu- email.
7. Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem danych kontaktowych. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
8.W trakcie składania zamówienia, kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych  sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, kupujący ma prawo, do wglądu w swoje dane ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Termin ważności zamówienia w wypadku wybrania sposobu płatności przedpłata, wpłata na konto przed wysyłką  towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli kupujący nie uiści pełnej ceny za produkty wynikacjące z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez sprzedającego, a kupujący nie może żądać od sprzedającego jego realizacji.

§ 5. Formy płatności

 

1. W wypadku złożenia zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów. Dostępne dla danego zamówienia fory płatności widoczne są dla klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.
2. Przedpłata na konto sprzedającego - przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za zamówienie przez wpłatę na konto podane przez sprzedającego. NOXCAD Adrian Bystrek, Ul. Tulipanowa 8 76-039 Stare Bielice. Nr konta bankowego : 29 1050 1764 1000 0097 4144 2686. Otrzymanie przez sprzedającego pełnej ceny za zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia. Dla szybkości realizacji zamówienia jest podanie w tytule swojego imienia i nazwiska.
3. Wpłata na konto Przelewy 24 - płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez sprzedającego w Sklepie Internetowym. W wypadku wybrania przez kupującego takiej formy płatności, sprzedający przekaże kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności.
4. Płatność przy odbiorze produktów - płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania zamówienia przez kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

§ 6. Dostawa i transport

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą.
2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności "przy odbiorze", towar wysyłany jest niezwłocznie, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków weryfikacyjnych. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
3. Zakładany czas dostawy produktów jest podawany przez sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzające zamówienie, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy. Z reguły jest to czas nieprzekraczający 24 godziny od momentu nadania przesyłki.
4. Firma FizjoKompleks (NOXCAD Adrian Bystrek) nie bierze odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, który może okazać się niezgodny z informacją podaną w opisie produktu, a wynikający z winy przewoźnika czyli firmy kurierskiej.
5. Dostawa zamówień odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DHL świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych sprzedającego. 
6. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać zamówienie.
7. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, zamówienie zostanie zwrócone do magazynu sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń, a następnie podpisany protokół przesłać do sprzedającego na adres korespondencji/ lub na adres e-mail.
9. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy/ towaru prosimy o bezzwłoczne powiadomienie sprzedającego  o takim zdarzeniu za pośrednictwem adresu e-mail.

§ 7. Reklamacje

1. Każdy towar zakupiony jest nowy.
2. Reklamacje powinny być zgłoszone przez klienta w jeden ze sposobów
- drogą elektroniczną na adres e-mail info@fizjokompleks.pl
- wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny
3. W przypadku jeśli towar okaże się wadliwy konsument ma prawo:
- żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma NOXCAD Adrian Bystrek niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad
- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w siedzibie firmy lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną
z tytułu Gwarancji za pośrednictwem korespondencji (dotyczy produktów objętych gwarancją)

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fizjokompleks w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

5. Odpowiedź na reklamację będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta, lub listownie na adres Klienta. 

§ 8. Odstąpienie od umowy 

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawracia tej umow. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

3. By odstąpić od umowy Klient będący Konsumentem powinien złożyć Fizjokompleks na piśmie oświadczenie o odstąpieniu umowy na adres:

Adrian Bystrek

ul. Tulipanowa 8 

76-039 Stare Bielice 

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Zgodnie z art 38 pkt 3,5,6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy, gdy:

- świadczenie sklepu Fizjokompleks obejmuje zlecenie sprzedaży produktu spersonalizowanego

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

6. Klient będący konsumentem, której odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia umowy.

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

8. Zgodnie z 34 ust. 4 Ustawy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klienci nie będący Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§ 9. Zwrot należności klientom 

1.Fizjokompleks dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2.W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Fizjokompleks niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem ust 3 poniżej, Fizjokompleks może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fizjokomleks, Fizjokomleks nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

4. Fizjokompleks dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. 

 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest NOXCAD Adrian Bystrek ul. Tulipanowa 8 76-039 Stare Bielice. NIP 499-056-68-36 REGON 321522626 www.fizjokompleks.pl

2. Gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (dalej "RODO").

3. Dane osobowe i prywatność- każdy klient który zamierza założyć konto użytkownika oraz korzystać z naszych usług zostanie poproszony o podanie nam swoich danych osobowych. Dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych zwanych później usługami. Przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer NIP.

4. Cel przetwarzania - w zależności od decyzji każdego klienta, może to być: świadczenie usług oferowanych w sklepie, realizacja zamówień, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów świadczeń lub marketing bezpośredni oferowanych towarów, usług inny niż newsletter. Dane osobowe klienta mogą być również przetwarzane na podstawie art 6. ust.1 lit c. RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów jest związana z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa. 

5.   W przypadku konieczności realizacji umowy dane osobowe klienta mogą być udostępniane przewoźnikom formy kurierskiej w celu dostarczenia towaru.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z serwisu, m.in w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia konta. Dane osobowe klienta przetwarzane w celu realizacji umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych umów będą przechorowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów, będą przesyłane do czasu odwołania zgody. 

7. Uprawnienia klienta - każdemu klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z różnych przyczyn: z przyczyn szczególnych związanych ze szczególną sytuacją klienta - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit f RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

8. Kontakt z administratorem - każdy klient który chce skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych w celu zasięgnięcia informacji związanych z prowadzeniem polityki prywatności może się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: info@fizjokompleks.pl.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta i korzystania z usłg, zakupu produktów, jak również składania zamówień i zawierania umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług oraz brak możliwości składania zamówień. 

Załącznik nr. 1 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Adresat

Adrian Bystrek

ul. Tulipanowa 8

76-039 Stare Bielice 

Nadawca (konsument)

Imię i Nazwisko

Dokładny adres zamieszkania

Adres e- mail

Telefon

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia.................., następujących rzeczy:................................. Powyższe przedmioty nabyłem/-am jako konsument, tj. nie są one związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą lub zawodową. 

...............................................

data i podpis

Załącznik nr 2.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek orzyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna ni z przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Fizkompleks Adrian Bystrek ul. Tulipanowa 8 76-039 Stare Bielice, e-mail: info@fizjokompleks.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umow  w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, lub jakiejkolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np drogą elektroniczną)

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

-w  przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikajcych z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.