Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

www.fizjokompleks.pl  Sprzedającym jest Piotr Bystrek z siedzibą pod adresem

ul. Tulipanowa 8  76-039 Stare Bielice NIP 6692215894

    Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:


pod numerem telefonu: 509-604-171 lub

korzystając z adresu poczty elektronicznej:


wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej

§ 1.  Definicje

 1. Regulamin - w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www, na własny użytek. 
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia, jako "Wysyłamy w 24h". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego   poinformowania   Kupującego  o  zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży i usługa Rezerwacji.
 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 7. Sklep Internetowy www.fizjokompleks.pl  - serwis internetowy dostępny pod adresem www.fizjokompleks.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 9. Ustawa- ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 3. Towary oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 4. Ceny Produktów podawane na stronie www.fizjokompleks.pl są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy. 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.fizjokompleks.pl i dokonywania Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem Konta Klienta

§ 4. Składanie Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego www.fizjokompleks.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii w godzinach pracy.
 2. W przypadku zamówienia telefonicznego kupujący jest zobowiązany podać konsultantowi przyjmującemu zamówienie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy oraz numer telefonu. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
 4. W przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
 5. W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego.
 6. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 7. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień i Rezerwacji jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 8. Na zamówione towary Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
 9. Warunkiem realizacji Zamówienia i przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail.
 10. Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 11. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty: za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;
 13. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

§ 5. Formy płatności

 1. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów. Dostępne dla danego zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.
 2. Przedpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez sprzedającego. Otrzymanie przez sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
 3. Wpłata na konto PayU, e-Transfer) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.payu.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności.
 4. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.  „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” Kupujący, za pomocą karty płatniczej samodzielnie dokonuje zapłaty za zamówienie poprzez wpłatę na konto, które podane przez sprzedającego. Otrzymanie przez sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

§ 6. Dostawa i transport

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

 2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności "przy odbiorze", towar wysyłany jest niezwłocznie, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków weryfikacyjnych. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy. Z reguły jest to czas nie przekraczający 24 godzin od momentu nadania przesyłki.

 4. Firma Piotr Bystrek nie bierze odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, który może okazać się niezgodny z informacją podaną w opisie produktu, a wynikający z winy przewoźnika czyli firmy kurierskiej. 

 5. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DHL świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych sprzedającego.

 6. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.

 7. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).

 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.

 9. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem adresu e-mail

§ 7. Reklamacje

 1. Każdy towar zakupiony w firmie Piotr Bystrek jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:                                         

 3.          a): skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w siedzibie firmy lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem korespondencji (dotyczy produktów objętych gwarancją)

 4. b)złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożonaza pomocą pisma reklamacyjnego wysłanego listem poleconym lub w formie elektronicznej wysłanego na adres e-mail

 5. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Piotr Bystrek niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad 

§ Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Bystrek ul. Tulipanowa 8 76-039 Stare Bielice fizjokompleks.pl
 2. Gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 4. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy:W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.